rare

  • Toxic Siege Armored Saddle rare
  • Toxic Siege Blades uncommon
  • Toxic Siege Bracers uncommon
  • Toxic Siege Corrosive Flasks
  • Toxic Siege Garb
  • Toxic Siege Pauldrons
  • Toxic Siege Safety Goggles uncommon