rare

  • Belt of Tustakuri uncommon
  • Blade of Tustakuri rare
  • Blade of Tustakuri - Off-Hand
  • Bracers of Tustakuri
  • Mask of Tustakuri uncommon
  • Pauldrons of Tustakuri
  • Shoulders of Tustakuri rare